predajna-naradie-cadca03

Základné pojmy o zváraní

Základné pojmy ozváraní

Zváranie je technológia. Spájania dva taviteľné materiály pomocou lokálneho roztavenia, zliatia a následného ochladenia. Oblasť spojenia materiálov sa volá zvar. Medzi zváracie procesy zaraďujeme i naváranie, tvrdé a mäkké spájkovanie, ktoré sú istými modifikáciami zvárania.

 

 

Čo je to zaťažovateľ ?

 

Zaťažovateľ sa udáva percentuálne - je to čas ktorý bude zvárať zváračka pri danom prúde a teplote. Pokiaľ nie je uvedené inak, berie sa teplota 20 °C. Pri väčsšej teplote sa zaťažovateľ zmenšuje a musí sa počítať s väčšou dobou chladenia a naopak.(Príklad : 100A/60 % = znamená , že pri zváraní prúdom 100A budete zvárať z času 60 % a 40 % sa bude chladiť. Celý cyklus sa opakuje zväčša po 10-minútach, takže 6 minút trvá zváranie a 4 minúty chladenie. Pri profi používaní sa odporúča mať aspoň zaťažovateľ na 60 % pri prúde, ktorý budeme najviac používať. Pri hobby stačí 30-40 %.

 

Čo je to MIG/MAG, TIG a MMA ?

MMA (Manual Metal Arc)
- je metóda ručného zvárania elektrickým oblúkom s použitím obaľovaných zváracích elektród. Zdrojom pre zváranie môže byť napätie AC - striedavé ( trafozváračky ) alebo DC - jednosmerné ( invertory ). Takmer všetky obaľované elektródy sa pripájajú ku kladnému pólu + zdroje . Zemniaca svorka sa pripojí k zápornému pólu zdroja. Iba vo výnimočných prípadoch pri použití kyslých elektród sa urobí prepólovanie.

 

MIG - MAG ( Metal Inert Gas - Metal Active Gas )
- je metóda zvárania kedy je prídavný materiál plynulo dodávaný do miesta zvaru podávacím zariadením, prídavný materiál sa taví elektrickým oblúkom a tavná kúpeľ je chránená pred atmosférickou oxidáciou inertným plynom, ktorý je dodávaný na miesto zvaru. Inak nazvaná metóda zvárania v ochrannej atmosfére.

 

FLUX

- je nová, moderná zváracia metóda podobná metóde MIG - MAG, kde ochranu inertným plynom nahrádza materiál odparený tavením zváracieho drôtu a chrániaci taveninu pred atmosférickou oxidáciou. Tento zvárací drôt ( tiež nazývaný " dutinkový " ), je vlastne zvinutý pásik naplnený rutilovou alebo basickou náplňou s prímesami.  Tento pásik je zvinutý, fixovaný na okrajoch, aby nedochádzalo k jeho otváraniu. U tejto metódy FLUX je nutnosť použiť plynové zariadenie. Má všetky výhody ako zváranie MIG - MAG. Tavenina vzniká odtavovaním drôtu po jeho kruhovom obvode, preto je zvar proti klasickej metóde MIG - MAG úhľadnejší a dokonale zaoblený.  V dnešnej dobe sa pri cene trubičkového drôtu prevádzkové náklady rovnajú nákladom na zváranie s inertným plynom ( platí pri zváraní ocelí ) a odpadá manipulácia s fľašami.

 

TIG ( Tungsten Inert Gass ) alebo tiež nemecky WIG ( Wolfram Inert Gass )
- zváracia metóda TIG predstavuje zvárací postup, ktorý využíva teplo uvoľňované zo zapáleného elektrického oblúka, udržiavaného medzi neroztavitelnou elektródou ( volfrám ) a zváraným dielom . Volfrámovu elektródu drží zváracia pištoľ, je vhodná pre prenos potrebného zváracieho prúdu, chráni samotnú elektródu a zvárací "kúpeľ" pred atmosférickou oxidáciou prostredníctvom prúdu inertného plynu ( obvykle Argón Ar 99,5 % ), prúdiaci z keramickej hubice. Môže sa použiť ručné pridávanie zváracieho materiálu, alebo len zvárať natavením okrajov zvarencov.

 

TIG DC
- DC je jednosmerné výstupné napätie zváracieho zdroja. Je to druh zvárania vhodný pre čisté zváranie všetkých druhov uhlíkovej ocele s nízkym a vysokým obsahom zliatin a ocelí s obsahom medi, niklu a titánu a ich zliatin. Pre zváranie TIG DC elektródou pripojenou na pól sa obvykle používa elektróda s 2 % céru (so šedým pruhom).

 

TIG AC
- AC je striedavé výstupné napätie zváracieho stroja. Je to druh zvárania kovov ako je hliník a horčík, ktoré vytvára pri zváraní na tavenine ochranný izolačný oxid. Zmenou polarity zváracieho prúdu je možné " rozbiť " povrchovú vrstvu Oxydu prostredníctvom mechanizmu nazvaného " ionické pieskovanie ". Napätie na volfrámovej elektróde je striedavo kladné ( EP ) a záporné ( EN ). To sa deje cca 300x za sec. Obvykle sa používa zelená označená elektróda s 99,8 % volfrámom. Počas doby EP je oxid odstraňovaný z povrchu, čím je umožnená tvorba kúpeľu. Počas doby EN dochádza k maximálnemu prenosu tepla na zváraný diel, čo umožní jeho zváranie. Možnosť je meniť hodnotu parametra " balance ", v režime AC umožňuje znížiť dobu prúdu EP na minimum a tak jeho rýchlejšie zváranie.Hodnotu parametra Balance ( Duty Cycle ) možno meniť od 20 % do 90 % ( percentuálny podiel EN na celkovej dobe ). Vyššie hodnoty parametra balance umožňujú rýchlejšie zváranie, vyšší prienik, koncentrovanejší oblúk, užší zvárací kúpeľ a obmedzený ohrev elektródy. Nižšie hodnoty umožňujú "vyššiu čistotu" zvarovaného dielu. Použitie príliš nízkej hodnoty parametra balance znamená rozšírenie oblúku a odoxidované časti povrchu, prehrievaniu elektródy s následnou tvorbou guľôčky na hrote a poklese zapálenia oblúka - možnosti jeho nasmerovania. Použitie nadmernej hodnoty parametra balance má za následok " špinavý " zvárací kúpeľ , zašpinený tmavými dutinkami.


Zvárací invertor
- je zriadenie, ktoré usmerní priamo bežné sieťové napätie. Toto usmernené napätie potom elektrický obvod premení na striedavé napätie vysokej frekvencie. Toto vysokofrekvenčné napätie sa transformuje - usmerní na jednosmerné napätie použiteľné pre zváranie, tzv DC napätie. V osobitných prípadoch sa ponechá výstup striedavý AC alebo u moderných prístrojov, sa elektronicky prepína polarita, potom hovoríme o striedavom výstupnom napätí AC. Výhodou týchto invertorov je veľmi nízka váha, možnosť elektronicky upravovať priebeh výstupného napätia, a tým ho prispôsobiť rôznym zváracím metódam. Je možnosť vybaviť tieto stroje ďalšími funkciami zvyšujúcimi komfort a kvalitu práce. Invertor je citlivé ekektrické zariadenie, ktoré je potrebné udržiavať v čistote. Ak pracujete v prašnom prostredí, je nutné ho (po odobratí krytu) vyfúkať tak 1-6x ročne stlačeným vzduchom (podľa prašnosti) zanesené otvory chladiaceho zariadenia.


Ďalšie funkcie invertorov:

Arc force (MMA)
- na výstupe invertora je meranie zváracieho prúdu. Ak napríklad zvárač neudrží elektródu pri práci v konštantnej vzdialenosti, obvod Arc Force pridáva a uberá prúd podľa parametrov oblúka a tým sa vytvára rovnomerný zvar.

 

Anti stick (MMA)
- obvod, ktorý pri zapaľovaní oblúka spozná, že by došlo k prilepeniu elektródy - ihneď obmedzí zvárací prúd a tým zamedzí prilepeniu elektródy.

 

Hot start (MMA)
- obvod, ktorý pri zapaľovaní oblúka nastaví parametre výstupu invertora tak, aby uľahčil ľahké zapálenie oblúka.

 

HF (TIG)
- sa týka invertorov, jedná sa o vysokofrekvenčné zapálenie oblúku bez styku elektródy so zvarencom - prostredníctvom iskry vyvolanej vysokofrekvenčným zariadením. Tento spôsob zapálenia oblúka nespôsobuje vznik volfrámových inklúzií vo zváracej kúpeli, ani opotrebovanie elektródy - jednoduché zváranie vo všetkých polohách pri zváraní.

 

Lift (TIG)
- týka sa invertorov. Jedná sa o možnosť zapálenia elektrického oblúka oddialením volfrámové elektródy od zvarenca. Tento spôsob zapálenia oblúka spôsobuje menšie elektromagnetické rušenie - znižuje na minimum výskyt volfrámových inklúzií a opotrebovanie elektródy. Pri zapaľovaní oblúka sa ľahko doktneme elektródou zvarenca a stlačení tlačidla na pištoli oddialime 2-3 mm elektródu od zvarenca - tým zapálime oblúk.

 

Slope Down
- táto funkcia umožní postupný pokles nastaveného zváracieho prúdu v momente uvoľnenia tlačidla - zváranie na hodnotu prúdu ibase.Výkonové využitie / zaťažovateľ - týka sa všetkých zváračiek. Zváračky sú testované pri teplote okolia 40°C podľa normy Európskej únie EN 60974-1. Zaťažovateľ udáva percentuálne čas, počas ktorého môže zvárací prístroj dodávať zodpovedajúci prúd. Vyjadruje sa v % na základe 10 minútového cyklu (napr. 60% = 6 min. práce na udanom prúdu v technických parametroch, 4 min. prestávka, alebo inak - 170 A pri 40% znamená 4 minúty práce pri prúde 170 A a 6 minút (60%) pauza). Pri prekročení týchto parametrov zvárací prístroj zostane v pohotovostnom režime, až kým sa tepelná ochrana nedostane späť do pracovného režimu.Short ARC (krátky oblúk).

 

- týka sa metódy MIG-MAG a je to režim odtavovania drôtu, kedy k oddeleniu kvapôčky dochádza následkom krátkych skratov na hrote drôtu v taviacom kúpeli. (Až 200x za sekundu) Tento spôsob je vhodný pre: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a zliatiny.

 

Spray ARC (rozstrekovanie oblúka)
- týka sa metódy MIG-MAG a je to režim tavenia drôtu. Pri vyššom prúde a napätím porovnaným s režimom Short arc - hrot drôtu neprichádza do styku s tavnou kúpeľov - z nej vychádza oblúk, prostredníctvom ktorého prechádzajú kovové kvapky - pochádzajúce z nepretržitého tavenia drôtu. Teda bez výskytu skratov.Tento spôsob je vhodný pre: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a jeho zliatiny. (Aplikácia: Zváranie na rovnom povrchu, s hrúbkami materiálu min.3-4 mm (vysoko fluidný kúpeľ) rýchlosť nánosu veľmi rýchla, vysoké prehriatie zvarenca).

 

Pulse Arc (pulzný oblúk)
- jedná sa o kontrolovaný prenos v režime "Spray Arc", má mnoho výhod - napríklad čo sa týka rýchlosti tavenie a absencia prevádzky strojov materiálu (a to pri veľmi nízkych hodnotách prúdu kedy nedochádza k takému ohrevu zvarenca), podobne ako u Short Arc. Každému prúdovému impulzu zodpovedá oddelenie jednej samostatnej kvapky drôtu elektródy, tento jav sa vyskytuje s pravidelnou rýchlosťou posuvu drôtu (v závislosti od jeho priemeru). Obvyklé hodnoty frekvencie sú 30-300 Hz. Použitie: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a jeho zliatiny. (Aplikácia: zváranie v rôznych polohách, slabé až stredne silné materiály, ktoré rýchlo podliehajú účinkom tepla (hliník a jeho zliatiny) - tiež pri hrúbkach materiálu pod 3 mm.


SYNERGY (súčinnosť)
- umožňuje naraz využívať viac funkcií zváračky. Od výrobcu je pevne nastavené cca 15 programov pre rôzne druhy zváraných materiálov, meniť sa dá iba jeden parameter. Je možné v manuálnom režime nastaviť každý parameter zvlášť a uložiť do pamäte. Takto sa dá uložiť cca 10 rôznych osobných nastavení pre často sa opakujúce technologické postupy. Režim 2T/4T (režim dvojtakt-štvortakt).

 

Dvojtakt-stlačením tlačidla na horáku sa uvedie zváračka do chodu, pustením tlačidla sa zastaví. Používa sa pri krátkych zvarov. Štvortakt - stlačením tlačidla sa spustí stroj a potom sa uvoľní - zváračka zostáva v činnosti. Ďalším stlačením a uvoľnením sa zváračka zastaví. Tento režim sa používa pri dlhých zvaroch, aby "nebolel" prst. Funkcia Štvortakt býva doplňovaná ešte funkciou Bi-Level, uvádza sa do činnosti krátkym stlačením ovládacieho tlačidla.

 

Bi-Level
- táto funkcia umožňuje ovládacím tlačidlom v priebehu zvárania prepínať hodnotu zváracieho prúdu v dvoch úrovniach. Prvá úroveň je normálne nastavený zvárací prúd, druhá hodnota je prúd nížší, nastavený obsluhou - až na úroveň prúdu ibase.

 

pilot Arc
- riadené, väčšinou automatické zapálenie oblúka, používa sa väčšinou u zváracích automatov.