predajna-naradie-cadca03

Servis náradia

 

 

Náš servis Predlĺženie záruky
Náš servis
naradie 04-viac-info
Predĺženie záruky
naradie 04-viac-info

 

Náhradné diely 

Náhradné dielyOBRnaradie 04-viac-info   

 

Priebeh reklamačnej doby 

1.deň

Odovzdáte nám Váš reklamovaný tovar (osobne alebo zaslaním na našu adresu) O ostatné sa postaráme my!

2.deň

Tovar je zaslaný do autorizovaného servisu na ďalšie odborné posúdenie a diagnostiku.

3.- 30. deň

V priebehu týchto dní nám príde vyjadrenie z autorizovaného servisu ohľadne rekalmácie.


- konzultácia zo zákazníkom, oboznámenie s vyjadrením servisu (konzultuje sa cenová ponuka, informujeme o dieloch ktoré boli vymenené na výrobku, a i.)
- schválenie prípadnej opravy
- oprava - profesionálny tím technikov vykoná potrebné opravy
- zaslanie výrobku zákazníkovi

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

• Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu prevádzky predávajúceho čistý, podľa možnosti v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.


• Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.


• O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu. 


 Želaním každého zákazníka je, aby výrobok dosiahol maximálnu životnosť pri minimálnych servisných a prevádzkových nákladoch. Zásadnou podmienkou k dosiahnutiu optimálnych prevádzkových parametrov je pravidelná servisná údržba a používanie originálnych náhradných dielov a príslušenstva. Používaním neoriginálnych dielov nielenže znižujete životnosť daného výrobku, ale ohrozujete i vlastnú bezpečnosť !


 Výsledky hovoria za nás