Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenie (EÚ) 2016/699 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Euroshopy s.r.o s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

I. Základné ustanovenia

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je spoločnosť Euroshopy s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO:54360188, IČ-DPH: SK2121664534, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel Sro vložka číslo 158817/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: Stanislav Viležinský, tel. kontakt +421 41 433 3413,  e-mail  gdpr@euronaradie.sk

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje zákazníka: titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom), údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa).

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov : internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič alebo poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné nás o tejto skutočnosti informovať na gdpr@euronaradie.sk .

II. Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.

A) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky, reklamácie a výkon práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa..
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • Shoptet s.r.o. Dvořeckého 628/8, Praha 6 IČO: 28935675
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru:
  DHL Express Slovakia, spol. s r.o., so sídl. Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 820 01 IČO: 47927682
  Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35834498
  Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica IČO: 36631124
  Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01  Zvolen IČO: 46489592
  Geis SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01  Zvolen IČO: 31324428

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

B) Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Prevádzkovateľ spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • Shoptet s.r.o. Dvořeckého 628/8, Praha 6 IČO: 28935675
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru:
  DHL Express Slovakia, spol. s r.o., so sídl. Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 820 01 IČO: 47927682
  Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35834498
  Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica IČO: 36631124
  Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01  Zvolen IČO: 46489592
  Geis SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01  Zvolen IČO: 31324428

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

Riešenie sťažností / reklamácií zákazníkov

Prevádzkovateľ spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

servisní partneri, dodávatelia, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

Marketingové a obchodné ponuky služieb prevádzkovateľa:

Plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

Individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe.

Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

Zasielanie obchodných informácii tretími stranami: pojednáva o zasielaní obchodných oznámení ďalšími správcami, ktorým boli osobné údaje Účastníkov odovzdané na základe súhlasu Účastníka a na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Ide o spoločnosti Heureka Shopping s.r. 02387727 o Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 IČO: 02387727. Minet s.r.o. L.Svobodu 46, 97632 Badín IČO: 44325894 , Pricemania s.r.o.(Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka).

Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka).

Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

Dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.)
Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a účastníkom.

Plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

III.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220.
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať

 • prístup k osobným údajom podľa §21 Zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov /ďalej len Zákon/,
 • na opravu osobných údajov podľa §22 Zákona,
 • na vymazanie poskytnutých osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov § 27 Zákona,
 • práva na odvolanie súhlasu so spracovaním.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa: na telefónne číslo +421 41 433 3412, písomne na adrese  - Euroshopy s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, e-mailom gdpr@euronaradie.sk

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

IV. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný.
Prenos osobných údajov v do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií spoločnosť nevykonáva.

V. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný.

Prenos osobných údajov v do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií spoločnosť nevykonáva.
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2022.